• 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
  67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
  67 ОУ "Васил Друмев" е създадено през далечната 1935 година и вече 84 години приобщава, насърчава и развива възможностите и заложбите на своите питомци. В началото училището e начално класно училище, а през 1948 година по настояване на кварталната общност прераства в основно.
 • СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
  67 ОУ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
  СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
  В училището са сформирани групи по приложно колоездене. Основната задача е не само да умеем да се придвижваме в градската среда екологично, но и да формираме знания и умения за безопасно използване на превозните средства. Това може да става и по забавен начин, ползвайки училищния полигон по безопасност на движението.
 • ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ - 80 години 67 ОУ „Васил Друмев“
  ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ - 80 години 67 ОУ „Васил Друмев“
  На 30.10.2015г., в навечерието на Деня на будителите, тържествено бе отбелязана 80-годишнината на 67 ОУ „Васил Друмев“. На юбилейния концерт присъстваха: г-жа Катя Никова – държавен експерт в МОН, г-жа Светла Димитрова – началник отдел в РИО-София-град, г-жа Ваня Станчева – ст. експерт в РИО-София-град, г-жа Т. Димитрова – зам. кмет на р-н Възраждане. Училището получи поздравителни адреси от г-жа Ваня Кастрева – зам. министър на МОН, г-жа Евгения Вълкова – началник на РИО-София-град, г-жа Янка Такева – председател на СБУ и др. организации и институции. Тържеството уважиха бивши и настоящи учители, ученици, родители и приятели на училището. В празничния спектакъл бившите възпитаници на 67 ОУ се включиха заедно с настоящите ученици и заредиха гостите с празнично настроение.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Скъпи ученици, уважаеми колеги,

пожелавам Ви светли и благословени

Великденски празници!

 

Галина Велинова-

                           директор на 67 ОУ "Васил Друмев"

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2022-2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и 1 клас в училище (ИСОДЗ) на адрес :

https://kg.sofia.bg#calendar

 

 

3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

144 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

ОТ ОСМАНСКО ИГО

 

   В чест на националния ни празник- 3 март и 144 години от Освобождението на България от османска власт,  децата от ПГрупи- 5 и 6 годишни и учениците от вокалната група при училището и от 6 клас  подготвиха кратко тържество под ръководството на класните им ръководители, а г-жа Е.Гергова засне клипчето от празника.

 

Линк към клипа:

https://www.youtube.com/watch?v=Ov7CBEG4oIU

 

 

В памет на Апостола

149 години безсмъртие!

По повод 149 години от обесването на Васил Левски, учениците от  всички класове на 67 ОУ "Васил Друмев"  участваха в тържествата и  състезанията, посветени на Апостола. Г-жа Ст.Колева подготви песните  с учениците от вокалната група, класните ръководители  подготвиха с учениците стихотворения, презентация, сглобяваха пъзели и рисуваха портрета на Левски. Учителите по физкултура г-жа Н. Драганова и г-н И.Василев направиха състезанието "Лъвски скок". Г-жа Евгения Гергова- учител по БЕЛ засне всички участници и се получи този кратък филм. Благодарим Ви, г-жо Гергова! Благодарим и на всички ученици и класни ръководители! Гордеем се с Вас!

Линк към филма 

https://www.youtube.com/watch?v=WAV2zAjPNeQ

 

 

 

 

 

 

О УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ДРУМЕВ”- РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”- СОФИЯ           

                             Ул. Гюешево № 63, тел. 8223621, e-mail: 67_school@mail.orbitel.bg;                                                                                          https://www.67ouvasildrumev.com                                                                

                                                                                            

ЗАПОВЕД

№ 245/ 26.01.2022 г.

На основание чл. 258 ал. 1 и чл. 259 ал. от ЗПУО, чл. 31, ал. 1 и 2 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 105, ал. 1 от ЗПУО във връзка и Заповед РД09-147/24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ

Определям за неучебни дни 31.01.2022 г. и от 02.02.2022 до 04.02.2022 г. включително.

На 01.02.2022 г. учениците ползват междусрочна ваканция / денят е неучебен/ на основание Заповед №РД-09-1804/31.08.2021 г. на минисrьра на образованието и науката.

                                                               ДИРЕКТОР:

                                                                                     Галина Велинова

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ДРУМЕВ”- РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”- СОФИЯ

Ул. Гюешево № 63, тел. 8223621, e-mail: 67_school@mail.orbitel.bg;  https://www.67ouvasildrumev.com                                                                                  

ЗАПОВЕД

№117/18.11.2021 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 , чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и в изпълнение на Заповед № РД09-4465/17.11.2021 година на министъра на образованието

НАРЕЖДАМ

1. Преустановява се присъствения образователен процес на 22.11.2021 година в 67 ОУ "Васил Друмев".

2. Обучението на 22.11.2021 година за учениците от училището да се проведе в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

3. За децата от подготвителните групи 22.11.2021 година е неприсъствен ден.

ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА ВЕЛИНОВА

 

заповедта на директора на 67 ОУ  е качена в меню ДОКУМЕНТИ, раздел УЧЕБНА 2021-2022 г.

 

 

 

 

Днес, 29 октомври 2021 г., г-жа Стефка Колева и учениците  от 5 "а" клас и г-жа Евгения Гергова с учениците от 6 "а" клас проведоха  урок   в платформата Microsoft Teams  по повод 1 ноември- Ден на народните будители и патронния празник на 67 ОУ "Васил Друмев".

https://www.vbox7.com/play:4181b29ed5

 

РАБОТА!

Обявеното на сайта на РУО СОФИЯ-ГРАД  свободно място е за учител ЦДО прогимназиален етап със специалност география и икономика. Кандидатите за мястото трябва да имат педагогическа квалификация за учител по география и икономика.

 

Здравей, училище!

На 15.09.2021 г. тържествено ще открием новата учебна  2021-2022 година от 9,00 часа в двора на училището. 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, на 08.09.2021 г. ще се проведе родителска среща за учениците от 1-ви клас за учебната 2021-2022 година от 16,00 часа.

За децата от Подготвителните групи- 5 и 6 годишни, родителската среща ще се проведе на 09.09.2021 година от 16,00 часа.

 

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас

август 9, 2021

Изх. № РУО1-26078/09.08.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                          

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам следното:

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

 1. Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
 2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл help@e-gov.bg.

Моля да бъде създадена организация за информиране на родителите чрез сайтовете на поверените Ви училища.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

http://ruo-sofia-grad.com/%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd/

СВОБОДНИ МЕСТА  ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА ПО КЛАСОВЕ КЪМ 12.07.2021 г.:

1 клас- свободни места -  8 

5 клас - свободни места - 13

Предучилищна група- 5-6 г. - свободни места - 2

Предучилищна група- 6-7 г. - свободни места - 14

 

 

 

 

67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” -      РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ” УЛ. „ГЮЕШЕВО” № 63, ТЕЛ. 822-3621,       e-mail: 67_school@mail.orbitel.bg

 

 

З А П О В Е Д

№428/05.05.2021 година

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1 от Наредба 15/22.07.2019 година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и в изпълнение на Заповед №ЗА-09-1028/29.04.2021 година на министъра на МОН относно организацията на обучението на учениците от 5. до 12. клас

 

Н А Р Е Ж Д А М

 1. В периода 10.05.2021 година до 14.05.2021 година присъствено се обучават в училище учениците от:
 • Подготвителните групи-5 и 6 годишни;
 • Учениците от начален етап-1.-4. клас
 • 5. и 6. клас на прогимназиален етап.
 1. В периода 17.05.2021 г.-28.05.2021 година присъствена се обучават в училище учениците от:
 • Подготвителните групи-5 и 6 годишни;
 • Начален етап-1.-4. клас;
 • 6. и 7. клас на прогимназиален етап
 1. В електронна среда се обучават учениците от:
 • 7. клас за периода 10.05.2021-14.05.2021 година
 • 5. клас за периода 17.05.2021-28.05.2021 година„
 1. Присъственото обучение се осъществява по учебната прогрма и график на започване на учебните занятия.
 • Начало на учебните занятия за децата от подготвителните групи и начален етап-8.00 часа
 • Начало на учебните занятия за учениците от прогимназиален етап-8,10 часа
 1. Влизането в училищната сграда става през входа откъм улица „Гюешево“.
 2. Учениците са задължени да носят предпазни маски в училище.
 3. Дезинфекцията се осъществява по утвърдения график от хигиенистите в училище.
 4. Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

 

 

05.05.2021 година                                                                                               Директор: Галина Велинова    

София                                                                                                                                    

 

 

 

 

67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
гр. София, ул"Гюешево"№63,028223621; 02/0884630406,67_school@mail.orbitel.bg,
https://www.67ouvasildrumev.com                                                                

 

 

З А П О В Е Д

№ 416/15.03.2021 година

На основание чл. 259, ал. 1,  чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, в съответствие с чл. 41 и чл. 42 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, решение на педагогическия съвет на 67 ОУ „Васил Друмев“, прието с Протокол №5/27.01.2021 година и съгласувано с Обществения съвет към училището с Протокол №3/2.02.2021 година

УТВЪРЖДАВАМ

 1. Училищния план-прием за учебната 2021/2022 година както следва:

1. Подготвителни групи: 5 годишни деца-1 група от 24 деца

                                          6 годишни деца-2 групи по 24 деца

2. Първи клас:                 2 паралелки по 22 ученици

3. Пети клас:                    2 паралелки по 28 ученици

4. Останалите паралелки в училище, при заявено желание от страна на родители, се запълват до 22 ученици за начален етап и 28 ученици за прогимназиален етап.

5. Целодневна организация: 7 групи за учениците от 1.-7. клас включително по 25 ученици в група

 1. Училищна комисия за прием на ученици в подготвителните групи, първи и пети клас:

Председател: Юлия Веренова Ваклинова-ЗДУД

Членове:         Виолета Василева-начален учител

                        Кремена Филчева-начален учител

                        Евгения Иванова-учител ГЦОУД начален етап

                        Христина Величкова-учител в подготвителна група

                        Стефка Колева-учител прогимназиален етап

 1. Госпожа Елеонора Бодурова да прикачи заповедта в сайта на училището в срок до 18.03.2021 година.
 2. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

 

ГАЛИНА ВЕЛИНОВА

Директор на 67 ОУ "Васил Друмев"

 

 

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/sistema-za-centralizirano-elektronno-klasirane-za-priem-na-ucenici-v-p-rvi-klas-v-obsinskite-ucilisa-i-grafik-na-dejnostite?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 

 

                                    

ЗАПОВЕД 325 /28.01.2021 г. на директора на 67 ОУ "Васил Друмев"

Със заповедта на директора  можете да се запознаете в меню Документи, подменю  2020-2021 учебна година.

 

 

 

 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

Проекти

Подкрепа за успех