• 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
  67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
  67 ОУ "Васил Друмев" е създадено през далечната 1935 година и вече 84 години приобщава, насърчава и развива възможностите и заложбите на своите питомци. В началото училището e начално класно училище, а през 1948 година по настояване на кварталната общност прераства в основно.
 • СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
  67 ОУ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
  СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
  В училището са сформирани групи по приложно колоездене. Основната задача е не само да умеем да се придвижваме в градската среда екологично, но и да формираме знания и умения за безопасно използване на превозните средства. Това може да става и по забавен начин, ползвайки училищния полигон по безопасност на движението.
 • ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ - 80 години 67 ОУ „Васил Друмев“
  ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ - 80 години 67 ОУ „Васил Друмев“
  На 30.10.2015г., в навечерието на Деня на будителите, тържествено бе отбелязана 80-годишнината на 67 ОУ „Васил Друмев“. На юбилейния концерт присъстваха: г-жа Катя Никова – държавен експерт в МОН, г-жа Светла Димитрова – началник отдел в РИО-София-град, г-жа Ваня Станчева – ст. експерт в РИО-София-град, г-жа Т. Димитрова – зам. кмет на р-н Възраждане. Училището получи поздравителни адреси от г-жа Ваня Кастрева – зам. министър на МОН, г-жа Евгения Вълкова – началник на РИО-София-град, г-жа Янка Такева – председател на СБУ и др. организации и институции. Тържеството уважиха бивши и настоящи учители, ученици, родители и приятели на училището. В празничния спектакъл бившите възпитаници на 67 ОУ се включиха заедно с настоящите ученици и заредиха гостите с празнично настроение.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 

 ПЛАН -ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

 

З А П О В Е Д

№559/27.03.2024 година

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 142, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 31, ал. 1 от Наредба 15/22.07.2019 г., за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 41, ал. 1, чл. 44, ал. 1 и чл. 45 от Наредба 10/01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното образование и след становище на Обществения съвет, прието с Протокол №4  от 14.03.2024

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

I .Училищен план-прием за деца и ученици за учебната 2024/2025 година, както следва:

                  a.  Подготвителни групи -5-6 годишни-2 групи по 26 деца

                  b. Подготвителна група-6-7 годишни-1 група от 26 деца

                  c. Първи клас-две паралелки по 24 ученици във всяка

                  d. Пети клас-две паралелки по 28 ученици във всяка

1. Броят на паралелките в останалите класове не се променя.

2. За учениците от I-ви до VII-ми клас се организират групи за целодневна организация на учебния ден, разпределени в 7 групи, по една за всеки клас.

II. Децата и учениците се приемат в 67 ОУ „Васил Друмев“ след класиране от системата на Столична община.

III. График на реда за приемането и записването на ученици в първи клас

                 a. Подаване на заявления в Столичната система за прием на деца и ученици- от 29.04.2024 година

                 b. Записване в училището: до 3 дни след обявяване на класирането в Столичната система.

IV. Необходими документи за записване на учениците в първи клас:

 •          Заявление до директора на училището /по образец/
 •         Акт за раждане на детето
 •          Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или училище /оригинал/

V. НАЗНАЧАВАМ:

Комисия за записване на ученици в първи клас в състав:

Председател: Юлия Ваклинова-председател- ЗДУД

Членове: Камелия Георгиева-старши учител                

Елеонора Бодурова-библиотекар                

Весела Вълкова-педагогически съветник

Бонка Спасова-ЗАС

VI. Задължения на комисията:

        1. Поставя необходимите документи за прием на видно и достъпно място в училището.

         2. Консултира и подпомага родителите на деца и ученици за регистрация в системата за прием на Столична община, подпомага подаването на нужните данни в системата.

         3. Публикува информация за реда,, сроковете и графика на дейностите в интернет страницата на училището.

        4. Приема документите при записване на деца и ученици и проверява редовността им.

         5. Изготвя протокол на записаните ученици и го предава на директора.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

Директор:................................

Галина Велинова-Христова

 

 

 

ЗАПОВЕД

ЗА ПЛАН -ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА