• 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
  67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
  67 ОУ "Васил Друмев" е създадено през далечната 1935 година и вече 84 години приобщава, насърчава и развива възможностите и заложбите на своите питомци. В началото училището e начално класно училище, а през 1948 година по настояване на кварталната общност прераства в основно.
 • СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
  67 ОУ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
  СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
  В училището са сформирани групи по приложно колоездене. Основната задача е не само да умеем да се придвижваме в градската среда екологично, но и да формираме знания и умения за безопасно използване на превозните средства. Това може да става и по забавен начин, ползвайки училищния полигон по безопасност на движението.
 • ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ - 80 години 67 ОУ „Васил Друмев“
  ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ - 80 години 67 ОУ „Васил Друмев“
  На 30.10.2015г., в навечерието на Деня на будителите, тържествено бе отбелязана 80-годишнината на 67 ОУ „Васил Друмев“. На юбилейния концерт присъстваха: г-жа Катя Никова – държавен експерт в МОН, г-жа Светла Димитрова – началник отдел в РИО-София-град, г-жа Ваня Станчева – ст. експерт в РИО-София-град, г-жа Т. Димитрова – зам. кмет на р-н Възраждане. Училището получи поздравителни адреси от г-жа Ваня Кастрева – зам. министър на МОН, г-жа Евгения Вълкова – началник на РИО-София-град, г-жа Янка Такева – председател на СБУ и др. организации и институции. Тържеството уважиха бивши и настоящи учители, ученици, родители и приятели на училището. В празничния спектакъл бившите възпитаници на 67 ОУ се включиха заедно с настоящите ученици и заредиха гостите с празнично настроение.
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

СВОБОДНИ МЕСТА  ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА ПО КЛАСОВЕ КЪМ 12.07.2021 г.:

1 клас- свободни места -  8 

5 клас - свободни места - 13

Предучилищна група- 5-6 г. - свободни места - 2

Предучилищна група- 6-7 г. - свободни места - 14

 

 

 

 

67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” -      РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ” УЛ. „ГЮЕШЕВО” № 63, ТЕЛ. 822-3621,       e-mail: 67_school@mail.orbitel.bg

 

 

З А П О В Е Д

№428/05.05.2021 година

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1 от Наредба 15/22.07.2019 година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и в изпълнение на Заповед №ЗА-09-1028/29.04.2021 година на министъра на МОН относно организацията на обучението на учениците от 5. до 12. клас

 

Н А Р Е Ж Д А М

 1. В периода 10.05.2021 година до 14.05.2021 година присъствено се обучават в училище учениците от:
 • Подготвителните групи-5 и 6 годишни;
 • Учениците от начален етап-1.-4. клас
 • 5. и 6. клас на прогимназиален етап.
 1. В периода 17.05.2021 г.-28.05.2021 година присъствена се обучават в училище учениците от:
 • Подготвителните групи-5 и 6 годишни;
 • Начален етап-1.-4. клас;
 • 6. и 7. клас на прогимназиален етап
 1. В електронна среда се обучават учениците от:
 • 7. клас за периода 10.05.2021-14.05.2021 година
 • 5. клас за периода 17.05.2021-28.05.2021 година„
 1. Присъственото обучение се осъществява по учебната прогрма и график на започване на учебните занятия.
 • Начало на учебните занятия за децата от подготвителните групи и начален етап-8.00 часа
 • Начало на учебните занятия за учениците от прогимназиален етап-8,10 часа
 1. Влизането в училищната сграда става през входа откъм улица „Гюешево“.
 2. Учениците са задължени да носят предпазни маски в училище.
 3. Дезинфекцията се осъществява по утвърдения график от хигиенистите в училище.
 4. Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

 

 

05.05.2021 година                                                                                               Директор: Галина Велинова    

София                                                                                                                                    

 

 

 

 

67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
гр. София, ул"Гюешево"№63,028223621; 02/0884630406,67_school@mail.orbitel.bg,
https://www.67ouvasildrumev.com                                                                

 

 

З А П О В Е Д

№ 416/15.03.2021 година

На основание чл. 259, ал. 1,  чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, в съответствие с чл. 41 и чл. 42 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, решение на педагогическия съвет на 67 ОУ „Васил Друмев“, прието с Протокол №5/27.01.2021 година и съгласувано с Обществения съвет към училището с Протокол №3/2.02.2021 година

УТВЪРЖДАВАМ

 1. Училищния план-прием за учебната 2021/2022 година както следва:

1. Подготвителни групи: 5 годишни деца-1 група от 24 деца

                                          6 годишни деца-2 групи по 24 деца

2. Първи клас:                 2 паралелки по 22 ученици

3. Пети клас:                    2 паралелки по 28 ученици

4. Останалите паралелки в училище, при заявено желание от страна на родители, се запълват до 22 ученици за начален етап и 28 ученици за прогимназиален етап.

5. Целодневна организация: 7 групи за учениците от 1.-7. клас включително по 25 ученици в група

 1. Училищна комисия за прием на ученици в подготвителните групи, първи и пети клас:

Председател: Юлия Веренова Ваклинова-ЗДУД

Членове:         Виолета Василева-начален учител

                        Кремена Филчева-начален учител

                        Евгения Иванова-учител ГЦОУД начален етап

                        Христина Величкова-учител в подготвителна група

                        Стефка Колева-учител прогимназиален етап

 1. Госпожа Елеонора Бодурова да прикачи заповедта в сайта на училището в срок до 18.03.2021 година.
 2. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

 

ГАЛИНА ВЕЛИНОВА

Директор на 67 ОУ "Васил Друмев"

 

 

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/sistema-za-centralizirano-elektronno-klasirane-za-priem-na-ucenici-v-p-rvi-klas-v-obsinskite-ucilisa-i-grafik-na-dejnostite?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 

 

                                       УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Считано от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г.

№ на час

V клас

ОЕРС  и несинхронно

VI клас

ОЕРС и несинхронно

VII клас

Присъствено

1

08:10 – 08:40

08:10 – 08:40

08:10 – 08:50

2

09:00 – 09:30

09:00 – 09:30

09:00 – 09:40

3

09:50 – 10:20

09:50 – 10:20

09:50 – 10:30

4

10:50 – 11:20

10:50 – 11:20

10:50 – 11:30

5

11:40 – 12:10

11:40 – 12:10

11:40 – 12:20

6

12:30 -13:00

12:30 -13:00

12:30 -13:10

7

13:15 – 13:55

13:45 – 14:15

13:15 – 13:55

Считано от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г.

№ на час

V клас

Присъствено

VI клас

ОЕРС и несинхронно

VII клас

ОЕРС и несинхронно

1

08:10 – 08:50

08:10 – 08:40

08:10 – 08:40

2

09:00 – 09:40

09:00 – 09:30

09:00 – 09:30

3

09:50 – 10:30

09:50 – 10:20

09:50 – 10:20

4

10:50 – 11:30

10:50 – 11:20

10:50 – 11:20

5

11:40 – 12:20

11:40 – 12:10

11:40 – 12:10

6

12:30 -13:10

12:30 -13:00

12:30 -13:00

7

13:15 – 13:55

13:45 – 14:15

13:45 – 14:15

Считано от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.

№ на час

V клас

ОЕРС  и несинхронно

VI клас

Присъствено

VII клас

ОЕРС  и несинхронно

1

08:10 – 08:40

08:10 – 08:50

08:10 – 08:40

2

09:00 – 09:30

09:00 – 09:40

09:00 – 09:30

3

09:50 – 10:20

09:50 – 10:30

09:50 – 10:20

4

10:50 – 11:20

10:50 – 11:30

10:50 – 11:20

5

11:40 – 12:10

11:40 – 12:20

11:40 – 12:10

6

12:30 -13:00

12:30 -  13:10

12:30 -  13:00

ЗАПОВЕД 325 /28.01.2021 г. на директора на 67 ОУ "Васил Друмев"

Със заповедта на директора  можете да се запознаете в меню Документи, подменю  2020-2021 учебна година.

 

 

 

 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

Проекти

Подкрепа за успех