ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА "ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2"

ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА "ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2"

ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА "ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2"

От началото на учебната 2021-2022 година 67 ОУ „Васил Друмев“ започва  работа по проект по Операративна програма Наука и образование за интелигентен растеж по процедура ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2

Място на провеждане: 67 ОУ „В. Друмев“

Период на изпълнение: 26 месеца, до м. ноември 2023
Източник на финасиране:
Министерство на образованието и науката чрез процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж