Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти-2021 г.

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти-2021 г.

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти-2021 г.

На 26 и 27 юни 2021 г. педагогическите специалисти от 67 ОУ "Васил Друмев" проведоха изнесено обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" по ОП НОИР. на тема: "Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес". Тя е съобразена със съвременните предизвикателства през образователната система, наложени от пандемията на COVID-19. 

Обучението беше осъществено в к.к."Боровец" , хотел "Самоков" от фирма "Орак Инженеринг" ЕООД . Лектор по темата беше г-жа Илияна  Руйкова. Участвалите в обучението 21 педагогически специалисти от 67 училище получиха по 2 квалификационни кредита.