РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

67 ОУ "Васил Друмев"  работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". Проектът се финансира от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"2014-2020 г.

Основна цел на проекта: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Период на изпълнение: 12.02.2021 г. - 31.12.2023 г.

По проекта училището ще получи оборудване.

https://www.mon.bg/bg/100925