ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Клуб "Първи стъпки в дигиталните умения"- с ученици от 3-4 клас

Клуб " Графичен дизайн и анимация"- с ученици от 5-7 клас

 

По проекта 67 ОУ "Васил Друмев" получи от МОН интерактивен дисплей. Благодарим!