ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

27.01.2021

Продължава работата на 67 училище по проект "Образование за утрешния ден" и през новата 2020-2021 учебна година.

Сформирани клубове за учебната 2020/2021: 

Клуб "Мини студио за заснемане на анимационни герои- STOP MOTION".

Ръководител на клуба г-жа Анжела Димитрова

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Продължителността на проекта е 36 месеца –  от  15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Дейност 2:  Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”  за учебната 2020 / 2021 г.

 

 

 

Сформирани клубове за учебната 2019-2020 :

Клуб "Първи стъпки в дигиталните умения"- с ученици от 3-4 клас

Клуб " Графичен дизайн и анимация"- с ученици от 5-7 клас

 

По Проекта училището получи интерактивен дисплей, с който ще разнообразим учебния процес. Благодарим на МОН!