Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

27.01.2021

През учебната 2020-2021 година продължава работата  на 67 ОУ по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Основна цел

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

В проекта са включени деца, които изпитват затруднения с усвояването на българския език, които срещат трудности в общуването с децата и учителите, както и с адаптирането към училищния живот.

Повече за проекта:https://www.mon.bg/bg/100788